నరసింహరాజు

21/01/2013 06:52

సెప్టెంబర్ లో కప్యూటర్ టీచర్ల కోసంఉద్యమం చేస్తూ హైదారాబాద్ లోనిర్బదించబడిన మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నరసింహరాజు (వృత్తంలో వ్యక్తి)